forskning-og-utvikling

Forskning og utvikling

 

Enkeltrapporter:


Vivens og NyAnalyse (2019)
Ny offentlig tjenestepensjon
Hvilke konsekvenser vil den nye pensjonsordningen for offentlig sektor få for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer? Hvem er omfattet og hvordan slår dette ut økonomisk for deg som blir berørt?

Oslo Economics (2018): Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner
Har aldring noen betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner? Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap og kartlegger oppfatninger om seniorer blant arbeidslivets aktører. Rapporten beskriver avslutningsvis kunnskapshull i fagfeltet, den definerer noen utfordringer og foreslår noen strategier.
 
Midtsundstad, T. (2018): Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere. Fafo
Hvordan er det å være senior i industrien? Rapporten redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering. Hva sier seniorer om utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse, verdsetting og hvordan tilpasser de seg til pensjonsreformen?
 
Ny Analyse AS (2018): Nyetableringer i Norge - kartlegging av entreprenørskap blant seniorer
Rapporten kartlegger gründerskap blant seniorer og analyserer hvordan nyetablerte bedrifter, fordelt etter alder, gjør det over tid med hensyn til vekst i omsetning og antall arbeidsplasser.

InFuture (2017): Den digitale senior.
Digitale ferdigheter og kompetanse. Hvilke kompetansebehov har arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering? Prosjektet beskriver digitaliseringens andre bølge og gir en trendanalyse. Hva er fremtidige kompetansebehov og hvilke konsekvenser har dette for arbeidslivspolitikken?
 
Midtsundstad og Bogen (2017): Trygg trafikk med seniorer. Fafo.
Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed varierer også behov og utfordringer de møter som godt voksne arbeidstakere. Rapporten tar for seg situasjonen for bussjåfører, lokomotivførere og konduktører innen buss- og togtransport og beskriver seniorenes opplevelse av trivsel, arbeidsmiljøutfordringer, deres erfaring, kompetanse og forhold til arbeid og pensjonering.
 
Ny Analyse AS og Vivens (2017): Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer
Hva er den samfunnsøkonomiske gevinsten ved økt avgangsalder? Hvor mye tjener samfunnet på at delmål 3 i IA-avtalen nås? Utredningen ser også på konsekvenser av pensjoneringsatferd og beskriver hvordan seniorer bidrar til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet.
 
Gleinsvik, Audun (2017): Seniorer i finansnæringen. Proba Samfunnsanalyse.
Hvordan er det å være senior i finansbransjen, hvor mange er de - og trives de? Rapporten er en kartlegging av kjennetegn, holdninger og pensjoneringsatferd blant de eldste, og en kartlegging av bedriftenes personalpolitikk overfor seniorer.
 
Nielsen, Roy A. (2017): Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015. Fafo.
Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015, og beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke.
 
Midtsundstad, Mehlum og Hilsen (2017): Arbeidsmiljøets betydning for seniorer. Fafo/Stami.  
Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere. Nasjonal rapport som del av et nordisk prosjekt (Nordisk Ministerråd).
 
Midtsundstad m. fl. (2017): Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter. Fafo.
Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter, og hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk? Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling?
 
Tofteng, M. m.fl. (2016): Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse.
Rapporten gir en oppdatert beskrivelse av seniorers mobilitet på det norske arbeidsmarkedet og en beskrivelse av gjeldende politikk på området. Det gis også en oversikt over forhold som hemmer og fremmer mobilitet blant seniorer og det drøftes om mobilitetsgraden i Norge er for lav.
 
Ipsos (2016): Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning.
Dette er en to-delt undersøkelse om nye aldersgrenser (fra 2015) og bruk av sluttpakker ved nedbemanninger. Undersøkelsen inngår som en del av forskningsprosjektet Exit-Age ved OsloMet, og er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra SSP og NAV.
 
Ny Analyse AS og Vivens (2016): Seniorer og arbeidsmarkedet: Vurderinger av ulike sluttpakker
Hvilke sluttpakker er vanlig i norsk arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har de for ulike pensjonstyper? Rapporten beskriver utfordringer i arbeidsmarkedet og bruk av sluttpakker ved behov for nedbemanning.

Rapport fra partssammensatt utvalg (2016): Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet.
Rapporten omhandler tre særordninger: retten til ekstra ferieuke fra man fyller 60 år, retten til redusert arbeidstid fra 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. I tillegg tar rapporten opp aldersgrenser i arbeidsmiljøloven generelt og bedriftsinterne aldersgrenser spesielt.
 
Hermansen, Åsmund (2016). Retaining Older Workers. Fafo.
Aargaard Terjesen, Hans Christoffer, Robert H. Salomon, Vilde Hoff Bernstrøm (2015): HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken. AFI
Becken, Lars Erik m.fl. (2015): Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år. Proba samfunnsanalyse og NIFU.
Midtsundstad, Tove (2015): IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. Fafo.
Hilsen, Anne Inga (2015):  Jeg er glad i jobben min. Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak. Fafo-rapport 2015:03
Breit og Salomon (2015): Kunnskap og informasjon om alderspensjon.
Nye relasjoner mellom borgere og forvaltning. AFI Rapport 2015:9
Ny Analyse AS (2015): Seniorer i arbeid. Bærekraft ved ulike scenarier for arbeidsdeltagelse
Midtsundstad, Tove (2014): Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv. En virksomhetsundersøkelse fra 2013. Fafo-rapport 2014:30        
Aargaard Terjesen, Svare og Salomon (2014): «Etter 1001 natt…» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? AFI Rapport 2014:7
Roy A. Nielsen (2014): Tidligpensjonering i kommunal sektor. Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012. Fafo-rapport 2014:35  
Midtsundstad og Nielsen (2013): Arbeid, pensjon eller begge deler? En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd. Fafo-rapport 2013:12   
Bogen og Hilsen (2013): Seniorpolitikk under skiftende forhold. Gjenbesøk i seks kommuner. Fafo-rapport 2013:07
Midtsundstad og Bogen (2013): Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland. Fafo-rapport 2013:04
Midtsundstad, Nielsen og Hermansen (2013): Virksomhetenes seniortiltak. Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering? Fafo-notat 2013:01
Ny Analyse AS (2013): Arbeidsmarkedet mot 2030. Behovet for arbeidskraft og potensial for senioransatte
Ny Analyse AS (2013): Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid.
Hippe, Midtsundstad, Seip, Bogen og Hernes (2012): «When I'm Sixty-Four» – seniorpolitiske framtidsbilder. Fafo-rapport 2012:02
Aagaard Terjesen, Lau og Salomon (2012): ”Er du her, så regner jeg med deg!” 
En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg.
AFI Rapport 2012:19
Per Erik Solem (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. NOVA
Anne Inga Hilsen (2012): Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. AFI Rapport 2012:15
Falkum, Eivind (2012): Risiko og inkludering. Betingelser for funksjonshemmede og eldres deltakelse i arbeidslivet. AFI Rapport 2012:11
Midtsundstad og Bogen (2011): Flere hender i pleie- og omsorg. Hvordan kan seniorpolitikken bidra? Fafo.
Midtsundstad og Bogen (2011): Ulikt arbeid - ulike behov. Fafo.
Solem, Per Erik (2010): Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. 
NOVA-rapport nr. 5/10
Furunes og Mykletun (2010): Tid for lederskap. Universitetet i Stavanger.
Hilsen, Salomon, Heen, Reichborn-Kjennerud, Rusnes, Skarpaas og Ødemark (2010): Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI Rapport 2010:4
Gamperiene, Hilsen og Skarpaas (2010): Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI Notat 2010:8
Holte og Hilsen (2010): Kvinners holdninger til tidligpensjonering.  AFI Notat 2010:7
Reichborn-Kjennerud, Gamperiene og Hilsen (2010): Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI Notat 2010:4
Econ Pöyry (2009): Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP. Rapport 2009-084
Solem og Mykletun (2009): Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA-rapport nr. 20/09
Andenæs, Ivar (2009): Hva skriver pressen om seniorene? Institutt for Journalistikk 
Hilsen, Mathisen Olsvik og Steinum (2009): På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidlig avgang i hotell og helsevesen. 
AFI Rapport 2009:4
Econ Pöyry. (2009): Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt. Rapport 2009-048
Solem, Per Erik (2008): Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. 
NOVA-rapport nr. 12/08
Solem, Per Erik (2008): Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. NOVA
Solem, Per Erik (2007): Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid. NOVA.
Steinum, Hilsen og Bull-Rostrup (2007): Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen, kunnskapsstatus for programmet FARVE. Notat AFI
Midtsundstad, Tove (2006): Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak. Fafo.
Synovate Norge (2006): Holdninger til eldre arbeidssøkere i ansettelsesprosessen.
Midtsundstad, Tove (2005): Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten. Fafo.
 
* Sammendrag av forskningsrapporter 1996-2005.


Seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse som Ipsos gjenomfører en gang årlig på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Formålet er å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål både blant ledere og i den øvrige befolkningen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2003.
Klikke på linkene under for å få opp det siste barometeret. (du kan også bestille tidligere barometer direkte fra oss: ssp@seniorpolitikk.no)

Norsk seniorpolitisk barometer 2018, ledere
Norsk seniorpolitisk barometer 2018, yrkesaktive

 

Forskernettverk:

Fosa - Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet ble startet i 1995. Det springer ut av SSPs behov for dokumentasjon-, og forskernes behov for kommunikasjon og samarbeid på det seniorpolitiske fagfeltet.

 

OsloMet:
Per Erik Solem
Tale Hellevik
Britt Slagsvold
Katharina Herlofsson
Robert Salomon
Hans Christoffer Aargaard Terjesen
Åsmund Hermandsen
Kristin Reicborn Kjennerud

BI Handelshøyskolen:
Laura E. Mercer Traavik

Universitetet i Sørøst-Norge:
Liv Hanson Ausland

Forskningsstiftelsen Fafo:
Tove Midtsundstad
Anne Inga Hilsen
Jon Mathias Hippe
Roy A. Nielsen

Frischsenteret:
Erik Hernæs
Knut Røed

NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning:
Dorothy Sutherland Olsen
Pål Børing
Tone Cecilie Carlsten

PROBA Samfunnsanalyse:
Audun Glensvik

SSB, Statistisk sentralbyrå:
Astri Syse
Nils Martin Stølen
Erling Holmøy

UiS, Universitetet i Stavanger:
Trude Furunes

Andre:
Reidar J. Mykletun