forskning-og-utvikling

Forskning og utvikling

Her finner du forskningsartikler skrevet for Senter for seniorpolitikk, samt lenker til aktuelle rapporter og analyser.

Enkeltrapporter og analyser:

Oslo Economics (2018): Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner.
Midtsundstad, T. (2018): Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere. Fafo
Ny Analyse AS (2018): Nyetableringer i Norge - kartlegging av entreprenørskap blant seniorer
InFuture (2017): Den digitale senior.
Midtsundstad og Bogen (2017): Trygg trafikk med seniorer. Fafo.
Ny Analyse AS og Vivens (2017): Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer.
Gleinsvik, Audun (2017): Seniorer i finansnæringen. Proba Samfunnsanalyse.
Nielsen, Roy A. (2017): Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015. Fafo.
Midtsundstad, Mehlum og Hilsen (2017): Arbeidsmiljøets betydning for seniorer. Fafo/Stami.
Midtsundstad m. fl. (2017): Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter. Fafo.
Tofteng, M. m.fl. (2016): Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse.
Ipsos (2016): Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning.
Ny Analyse AS og Vivens (2016): Seniorer og arbeidsmarkedet: Vurderinger av ulike sluttpakker
Rapport fra partssammensatt utvalg (2016): Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet.
Hermansen, Åsmund (2016). Retaining Older Workers. Fafo.
Aargaard Terjesen, Hans Christoffer, Robert H. Salomon, Vilde Hoff Bernstrøm (2015): HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken. AFI
Becken, Lars Erik m.fl. (2015): Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år. Proba samfunnsanalyse og NIFU.
Midtsundstad, Tove (2015): IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. Fafo.
Hilsen, Anne Inga (2015):  Jeg er glad i jobben min. Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak. Fafo-rapport 2015:03
Breit og Salomon (2015): Kunnskap og informasjon om alderspensjon.
Nye relasjoner mellom borgere og forvaltning. AFI Rapport 2015:9
Ny Analyse AS (2015): Seniorer i arbeid. Bærekraft ved ulike scenarier for arbeidsdeltagelse
Midtsundstad, Tove (2014): Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv. En virksomhetsundersøkelse fra 2013. Fafo-rapport 2014:30        
Aargaard Terjesen, Svare og Salomon (2014): «Etter 1001 natt…» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? AFI Rapport 2014:7
Roy A. Nielsen (2014): Tidligpensjonering i kommunal sektor. Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012. Fafo-rapport 2014:35  
Midtsundstad og Nielsen (2013): Arbeid, pensjon eller begge deler? En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd. Fafo-rapport 2013:12   
Bogen og Hilsen (2013): Seniorpolitikk under skiftende forhold. Gjenbesøk i seks kommuner. Fafo-rapport 2013:07
Midtsundstad og Bogen (2013): Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland. Fafo-rapport 2013:04
Midtsundstad, Nielsen og Hermansen (2013): Virksomhetenes seniortiltak. Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering? Fafo-notat 2013:01
Ny Analyse AS (2013): Arbeidsmarkedet mot 2030. Behovet for arbeidskraft og potensial for senioransatte
Ny Analyse AS (2013): Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid.
Hippe, Midtsundstad, Seip, Bogen og Hernes (2012): «When I'm Sixty-Four» – seniorpolitiske framtidsbilder. Fafo-rapport 2012:02
Aagaard Terjesen, Lau og Salomon (2012): ”Er du her, så regner jeg med deg!” 
En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg.
AFI Rapport 2012:19
Per Erik Solem (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. NOVA
Anne Inga Hilsen (2012): Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital. AFI Rapport 2012:15
Falkum, Eivind (2012): Risiko og inkludering. Betingelser for funksjonshemmede og eldres deltakelse i arbeidslivet. AFI Rapport 2012:11
Midtsundstad og Bogen (2011): Flere hender i pleie- og omsorg. Hvordan kan seniorpolitikken bidra? Fafo.
Midtsundstad og Bogen (2011): Ulikt arbeid - ulike behov. Fafo.
Solem, Per Erik (2010): Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. 
NOVA-rapport nr. 5/10
Furunes og Mykletun (2010): Tid for lederskap. Universitetet i Stavanger.
Hilsen, Salomon, Heen, Reichborn-Kjennerud, Rusnes, Skarpaas og Ødemark (2010): Seniorpolitikk – virker virkemidlene? AFI Rapport 2010:4
Gamperiene, Hilsen og Skarpaas (2010): Hvis bare helsa holder... En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI Notat 2010:8
Holte og Hilsen (2010): Kvinners holdninger til tidligpensjonering.  AFI Notat 2010:7
Reichborn-Kjennerud, Gamperiene og Hilsen (2010): Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? AFI Notat 2010:4
Econ Pöyry (2009): Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP. Rapport 2009-084
Solem og Mykletun (2009): Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA-rapport nr. 20/09
Andenæs, Ivar (2009): Hva skriver pressen om seniorene? Institutt for Journalistikk 
Hilsen, Mathisen Olsvik og Steinum (2009): På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidlig avgang i hotell og helsevesen. 
AFI Rapport 2009:4
Econ Pöyry. (2009): Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt. Rapport 2009-048
Solem, Per Erik (2008): Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. 
NOVA-rapport nr. 12/08
Solem, Per Erik (2008): Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. NOVA
Solem, Per Erik (2007): Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid. NOVA.
Steinum, Hilsen og Bull-Rostrup (2007): Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen, kunnskapsstatus for programmet FARVE. Notat AFI
Midtsundstad, Tove (2006): Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak. Fafo.
Synovate Norge (2006): Holdninger til eldre arbeidssøkere i ansettelsesprosessen.
Midtsundstad, Tove (2005): Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten. Fafo.
Sammendrag av forskningsrapporter 1996-2005.
Forskningsartikler:

Gulbrandsen, Steffen (2014): Har bedriftsinterne aldersgrenser utspilt sin rolle?
Hilsen, Anne Inga og Midtsundstad, Tove (2012): Valg av seniortiltak og hva virker? (Fafo)
Midtsundstad, Tove (2012): Behov og muligheter for tilrettelegging (Fafo)
Hilsen, Anne Inga og Tønder, Anne Hagen  (2012): Hvordan beholde og overføre kompetanse? (Fafo)
Midtsundstad, Tove og Hippe, Jon M. (2012): Seniorpolitikk etter pensjonsreformen (Fafo)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Nærvær i seniorers arbeidsliv: Presentasjon av en kvalitativ studie (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Eldre ledere har funnet balansen og ønsker å fremme nærvær (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Kollegafellesskap fremmer nærvær og velvære i seniorers arbeidsliv (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) (HiVe)
Helsens dynamikk på arbeidsplassen: Betraktninger fra en studie om seniorers nærvær og velvære i arbeidslivet

Seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse som Synovate gjenomfører en gang årlig på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Formålet er å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål både blant ledere og i den øvrige befolkningen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2003.
Norsk seniorpolitisk barometer 2018, ledere
Norsk seniorpolitisk barometer 2018, yrkesaktive

Norsk seniorpolitisk barometer 2017, ledere
Norsk seniorpolitisk barometer 2017, yrkesaktive
Norsk seniorpolitisk barometer 2016

Norsk seniorpolitisk barometer 2015
Norsk seniorpolitisk barometer 2014
Norsk seniorpolitisk barometer 2013
Norsk seniorpolitisk barometer 2012
Norsk seniorpolitisk barometer 2011
Norsk seniorpolitisk barometer 2010
Solem, P.E. (2010) Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. NOVA-rapport nr. 5/10
Norsk seniorpolitisk barometer 2009
Solem, P.E. & Mykletun , R.J. (2009) Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA-rapport nr. 20/09
Norsk seniorpolitisk barometer 2008
Norsk seniorpolitisk barometer 2007.
Norsk seniorpolitisk barometer 2006.
Norsk seniorpolitisk barometer 2005.
Norsk seniorpolitisk barometer 2004.
Norsk seniorpolitisk barometer 2003.


Milepælsamtalen som verktøy

Milepælsamtalen er en samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Hensikten med samtalen er å bli enige om en ønskelig jobbfremtid som er realistisk innenfor virksomhetens rammer.


Forskernettverk:

Fosa - Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet ble startet i 1995. Det springer ut av SSPs behov for dokumentasjon-, og forskernes behov for kommunikasjon og samarbeid på det seniorpolitiske fagfeltet.

 

OsloMet:
Per Erik Solem
Tale Hellevik
Britt Slagsvold
Katharina Herlofsson
Robert Salomon
Hans Christoffer Aargaard Terjesen
Åsmund Hermandsen
Kristin Reicborn Kjennerud

BI Handelshøyskolen:
Laura E. Mercer Traavik

Universitetet i Sørøst-Norge:
Liv Hanson Ausland

Forskningsstiftelsen Fafo:
Tove Midtsundstad
Anne Inga Hilsen
Jon Mathias Hippe
Roy A. Nielsen

Frischsenteret:
Erik Hernæs
Knut Røed

NIFU, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning:
Dorothy Sutherland Olsen
Pål Børing
Tone Cecilie Carlsten

PROBA Samfunnsanalyse:
Audun Glensvik

SSB, Statistisk sentralbyrå:
Astri Syse
Nils Martin Stølen
Erling Holmøy

UiS, Universitetet i Stavanger:
Trude Furunes

Andre:
Reidar J. Mykletun