Senter for seniorpolitikks vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 15. mai 2018
 
§1 FORMÅL
Senter for seniorpolitikk (SSP):
Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet
Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner
Initierer og støtter forskning innen fagområdet
 
SSP skal:
Synliggjøre seniorenes ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet
Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene
Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene
 
§ 2 TILSLUTNING
SSP er åpen for tilslutning fra departementer, ytre etater, arbeidslivsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, foreninger og andre organisasjoner som er interessert i senterets arbeid.
 
§3 KONTOR OG LEDELSE
Senter for seniorpolitikk er lokalisert i Oslo og blir mellom årsmøtene ledet av et styre.
 
§4 ORGANISASJONSSTRUKTUR
Organene er:   a.  Årsmøtet, b.  Styret, c.  Administrasjonen.
 
§5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er SSPs øverste myndighet og avholdes innen 30. juni hvert år.
Tidspunkt for årsmøtet skal fastsettes av styret innen 1. mars.  Melding om tidspunktet sendes de tilsluttede organisasjoner og institusjoner sammen med utkast til dagsorden for årsmøtet. 
De tilsluttede organisasjoner og institusjoner har rett til å få behandlet saker på årsmøtet.
Forslag som krever behandling sendes SSP 2 måneder før årsmøtet.
Styrets forslag til dagsorden og saksdokumenter sendes de tilsluttede organisasjoner og institusjoner minst tre uker før årsmøtet. Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling 14 dager før årsmøte
 
Årsmøtet vedtar dagsorden.
Ved avstemninger på årsmøtet har hver tilsluttet organisasjon og institusjon en stemme.
Sakene blir avgjort ved simpelt flertall blant de fremmøtte, med unntak av vedtektsendringer jmfr. § 10. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 
1 Konstituering
Valg av møteleder
Godkjenne innkalling og vedta dagsorden
Valg av referent og to til å undertegne protokollen
 
2 SSPs drift og regnskap
Årsrapport
Årsregnskap
Revisors beretning
 
3 Valg av styret, valgkomite og revisor
Velge SSPs styreleder og 6 styremedlemmer alle med personlig varamedlem og funksjonstid på 2 år.
Valgbare er nominerte representanter fra SSPs tilsluttede organisasjoner
Etter innstilling fra styret velger årsmøte valgkomite, leder og 2 medlemmer
Årsmøtet velger revisor
Funksjonstid for valgkomiteen er 1 år
Årsmøtet vedtar retningslinjer for valgkomiteens arbeid.
 
4 Innmeldte saker nevnt i dagsorden
 
 
§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når det oppstår særlig alvorlige situasjoner, eller når mer enn 50 % av de tilsluttede organisasjoner og institusjoner krever det skriftlig
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 7 dagers varsel, og det kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen.
 
§7 STYRET
Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene, og har det overordnede ansvar for ledelsen av Senter for seniorpolitikk 
Styret består av 7 medlemmer hvor styreleder er en av disse, alle med personlige varamedlemmer.
Styret velger nestleder.
Styremedlemmer og personlige varamedlemmer velges fra de tilsluttede organisasjoner og kan gjenvelges i 2 nye sammenhengende perioder
 
Styret skal:
Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
I nødvendig utstrekning fastsette strategiplaner og budsjetter
Holde seg orientert om senterets økonomiske stilling
Behandle og legge frem for årsmøtet årsrapport og regnskap for foregående år, samt eventuelle andre saker
Ansette direktør
Behandle søknader om tilslutning fortløpende
Dersom det er behov for supplement til styret, skal styret gjøre dette i samråd med valgkomiteen
 
Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer/varamedlemmer, hvorav leder/nestleder er en av disse, er til stede.
Styret holder møter så ofte det er nødvendig, minst fire ganger i året.
 
§8 ADMINISTRASJON
Direktøren skal lede senterets virksomhet i samsvar med vedtekter, årsmøtets og styrets vedtak. Direktør rapporterer til styret.
 
§9 ØKONOMI:
Senter for seniorpolitikk mottar en bevilgning over statsbudsjettet som finansierer senterets virksomhet.
 
§10 REVISJON
Senterets regnskaper revideres av statsautorisert revisor.
 
§11 ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall, jfr. § 5
  
Oslo, 15. mai 2018
Kari Østerud
Direktør
Senter for seniorpolitikk